0 artiklar

 

Garantier

Skicka trasig produkt

Information om hur du gör för att sända en trasig produkt, finner du här:
http://www.minsuunto.se/.

Information om garantier för Suunto-produkter 

Suunto garanterar att Suunto eller ett av Suunto auktoriserade serviceställen (hädanefter kallat serviceställe) under garantiperioden efter eget omdöme kommer att avhjälpa fel i material eller utförande utan kostnad antingen genom att a) reparera produkten, b) ersätta produkten eller c) återbetala produkten i enlighet med villkoren i denna begränsade garanti. Den här begränsade garantin är endast giltig och verkställbar i det land där du har köpt produkten, såvida inte landets lagar anger något annat.

Garantier för träningsklockor, dykdatorer och precisionsinstrument 

Den begränsade garantiperioden börjar löpa det datum den ursprungliga slutanvändaren köper produkten. Garantiperioden är två (2) år. Garantiperioden är ett (1) år för tillbehör, inklusive men ej begränsat till POD-enheter och pulsmätare, uppladdningsbara batterier, laddare, dockningsstationer, armband, kablar och slangar, samt alla konsumerbara delar.

Undantag och begränsningar

Den begränsade garantin omfattar inte:

1. a) normalt slitage, b) defekter orsakade av vårdslös hantering eller c) defekter eller skador orsakade av missbruk som strider mot avsedd eller rekommenderad användning;

2. bruksanvisningar eller produkter från tredje part;

3. defekter eller påstådda defekter orsakade av att produkten har använts med produkter, tillbehör, program och/eller tjänster som inte har tillverkats eller tillhandahållits av Suunto;

4. utbytbara batterier.

Den begränsade garantin är inte verkställbar om produkten:

1. har öppnats utöver avsett ändamål;

2. har reparerats med reservdelar som inte är godkända, modifierats eller reparerats av icke auktoriserade serviceställen

3. serienummer har tagits bort, ändrats eller gjorts oläsligt på något sätt, som fastställts av Suunto efter eget omdöme;

4. har utsatts för kemikalier, inklusive men ej begränsat till myggmedel.

Suunto garanterar inte oavbruten eller felfri funktion hos produkten eller att produkten kommer att fungera tillsammans med maskinvara eller programvara från tredje part.

Tillgång till Suunto Garantiservice 

Du måste ha ett kvitto för att få tillgång till Suunto garantiservice. Instruktioner för hur du får tillgång till garantiservicen finns i avsnittet Reparationstjänster eller hos vår kundsupport.

Ansvarsbegränsning

Den här begränsade garantin är, med undantag av vad som följer gällande lagar, din enda och exklusiva gottgörelse och gäller istället för alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda. Suunto ska inte hållas ansvarigt för särskilda skador, oförutsedda skador, följdskador eller skadestånd, inklusive men utan begränsning till förlust av data, oförmögenhet att använda produkten, kapitalkostnad, kostnad för eventuell ersättningsutrustning eller ersättningsanläggning, anspråk från tredje part, skada på egendom till följd av inköp eller användning av produkten eller genom garantibrott, avtalsbrott, försumlighet, åtalbar handling eller någon annan juridisk eller sedvanerättslig teori, även om Suunto kände till sannolikheten för sådana skador. Suunto ska inte hållas ansvarig för förseningar vid utförandet av garantiservice